COLOR THEME


BACKGROUND TEXTUREЈавна Набавка: Радови – Уређење Сутерена У Спортској Хали

 

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке 1.3.5/2014, бр. 569 од 15.04.2014. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку 1.3.5/2014, бр. 570 од 15.04.2014. године, припремљена је: