COLOR THEME


BACKGROUND TEXTUREЈАВНА НАБАВКА: УСЛУГЕ ШТАМПАЊА

 

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке 1.2.1./2014, бр. 423 од 19.03.2014. године и Решењаообразовању комисије за јавну набавку 1.2.1./2014, бр. 427 од 19.03.2014. године, припремљена је: