COLOR THEME


BACKGROUND TEXTUREЈавна набавка мале вредности материјала за одржавање хигијене

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ У РЕДОВНОМ ПОСТУПКУ (ДОБРА)

Наручилац: Туристичко-спортска организација „Рашка“, Немањина бр.1/2, www.raska-turizam.rs Предмет: Додела уговора о набавци добара материјал за одржавање хигијене Бр. набавке 7/2013