COLOR THEME


BACKGROUND TEXTURE


ЈАВНА НАБАВКА: УСЛУГЕ ШТАМПАЊА

 • 08.август - 2018.год.

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015 у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке 1.У/18

Више информација

О Д Л У К У О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

 • 08.август - 2018.год.

Обуставља се поступак јавне набавке мале вредности за услуге штампања, ЈН 1.У/18, a на основу Извештаја о стручној оцени понуда бр. 621/18 од 30.07.2018. године, јер нису испуњени услови за доделу уговора.

Више информација

ЈАВНА НАБАВКА бр. 1.У/18: УСЛУГЕ ШТАМПАЊА

 • 18. јул - 2018.год.

ЈАВНА НАБАВКА бр. 1.У/18: УСЛУГЕ ШТАМПАЊА

Више информација

ЈАВНА НАБАВКА бр. 2.У/18: НАБАВКА УСЛУГА МУЗИЧКИХ ГРУПА КОНЦЕРТ МУЗИЧКЕ ГРУПЕ "ЈУ ГРУПА"

 • 11. јун - 2018.год.

ЈАВНА НАБАВКА бр. 2.У/18: НАБАВКА УСЛУГА МУЗИЧКИХ ГРУПА КОНЦЕРТ МУЗИЧКЕ ГРУПЕ "ЈУ ГРУПА"

Више информација

Јавна набавка мале вредности 2Д/2018 - Нафта и дестилати

 • 16. април - 2018.год.

Јавна набавка мале вредности 2Д/2018 - Нафта и дестилати

Више информација

Набавка дигиталног билборда

 • 26.децембар - 2017.год.

Набавка дигиталног билборда Шифра из ОРН-а: 48813100 – електронске огласне табле

Више информација

УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ Дигитални билборд (број набавке: 3.Д/2017)

 • 21.децембар - 2017.год.

Уговор о јавној набавци добара-дигитални билборд (број набавке: 3.Д/2017) за потребе ТО Рашка у 2017. години, (понуђена цена: 2.829.605,00 дин. без ПДВ-а) додељује се понуђачима „Sampro Samardžić & Son“ ДОО Београд-Земун, Његошева 19, 11080 Земун и „AMD Business system“ ДОО, Београд, Војводе Степе 113, који су поднели заједничку понуду.

Више информација

Јавна набавка мале вредности добара: ДИГИТАЛНИ БИЛБОРД ЈН број 3.Д/2017

 • 08.децембар - 2017.год.

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15 у даљем тексту: ЗЈН), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке ЈН 3.Д/17, бр.1610/2017 од 07.12.2017. године и Решења ообразовању комисије за јавну набавку ЈН 3.Д/17 бр. 1611/2017 од 07.12.2017. године, припремљена је:

Више информација

ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ

 • 03.новембар - 2017.год.

ТО Рашка из Рашке покреће поступак јавног надметања за давање у закуп пословног простора – ресторана у објекту Ски дом „Рашка“ на Копаонику за обављање угоститељске делатности на период од три месеца – од 15.12.2017. до 15.03.2018. године.

Више информација

Јавна набавка 1П/2017

 • 11.октобар - 2017.год.

Јавна набавка радова - Уређење парка са изградњом отвореног базена у Јошаничкој Бањи. Ознака из општег речника набавки 45000000- грађевински радови. Радови подразумевају: уређење парка са изградњом отвореног базена и летње баште са сауном, реконструкција и изградња канализационе и водоводне мреже, уређење јаза, електро и друге радове који су детаљно описани у конкурсној документацији. Радови се изводе у Јошаничкој Бањи на кат. парцелама 7970, 7971 и 7975 КО Јошаничка Бања

Више информација

Јавна набавка 4у/2017

 • 11.октобар - 2017.год.

Израда мобилних апликација и продукција видео и фото садржаја у 360 и синемаграф формату Шифра из ОРН-а: 72212000-услуге програмирања апликацијског софтвера и 92111200-продукција рекламног,пропагандног и информативног филма и видео снимка

Више информација

Јавна набавка добара- ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА отворени поступак

 • 04.октобар - 2017.год.

Јавна набавка добара- ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА отворени поступак

Више информација

ОДЛУКA О ДОДЕЛИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

 • 21.септембар - 2017.год.

Уређење парка са изградњом отвореног базена у Јошаничкој Бањи (број набавке: 1.Р/2017) Уговор о јавној набавци радова - Уређење парка са изградњом отвореног базена у Јошаничкој Бањи (број набавке: 1.Р/2017) за потребе ТО Рашка у 2017. години, (понуђена цена:

Више информација

ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

 • 20.септембар - 2017.год.

за јавну набавку – услуге израде мобилних апликација и продукције видео и фото садржаја у 360 и синемаграф формату 4.У/2017

Више информација

ОДЛУКA О ДОДЕЛИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

 • 16.септембар - 2017.год.

Уговор о јавној набавци електричне енергије за потребе ТО Рашка додељује се понуђачу, ЈП „ЕПС“Београд, ул.Царице Милице бр.2, 11000 Београд (понуђена цена 1.684.754,00 динара без ПДВ-а), а закључује се на период од годину дана....

Више информација

Јавна набавка мале вредности услуга: Израда мобилних апликација и продукција видео и фото садржаја у 360 и синемаграф формату

 • 13.септембар - 2017.год.

Јавна набавка мале вредности услуга: Израда мобилних апликација и продукција видео и фото садржаја у 360 и синемаграф формату...

Више информација

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 1.Р/2017

 • 23.август - 2017.год.

За јавну набавку Уређење парка са изградњом отвореног базена у Јошаничкој Бањи, бр. набавке 1.Р/2017, измена конкурсне документације врши се на следећи начин:...

Више информација

Обавештење о закљученом уговору јавне набавке JN 3.U/2017

 • 21.август - 2017.год.

Одговори на питања и појашњења конкурсне документације за јавну набавку радова – Уређење парка са изградњом отвореног базена у Јошаничкој Бањи, ЈН 1.Р/2017...

Више информација

Обавештење о закљученом уговору јавне набавке JN 3.U/2017

 • 17.август - 2017.год.

авна набавка услуга у области уметности- концерт забављача Александре Радовић. Ознака из општег речника : 92312240 - услуге забављача ...

Више информација

Појашњења конкурсне документације JN 1.R/2017

 • 04.август - 2017.год.

Питање: молио бих Вас да ажурирате документацију тако да документа (Потврда о обиласку локације, Менично писмо - овлашћење...) буду равномерно постављена на страни, ради могуће штампе и будуће овере. Одговор: Конкурсна документација ће бити објављена у Wорду на Порталу јавних набавки И на интернет страници наручиоца како би Понуђачи могли да је лакше попуне. ...

Више информација

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА О НАБАВЦИ УСЛУГА ИЗ ОБЛАСТИ УМЕТНОСТИ, УСЛУГЕ ЗАБАВЉАЧА

 • 01.август - 2017.год.

Уговор о набавци услуга из области уметности: концерт Александре Радовић у оквиру манифестације „Рашке духовне свечаности“ додељује се понуђачу: НАТАЛИЈА МИЛОСАВЉЕВИЋ ПР МУЗИЧКА РАДИОНИЦА SOUL MASTER...

Више информација

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА ИЗ ОБЛАСТИ УМЕТНОСТИ

 • 27. јул - 2017.год.

На основу чл. 36. ст. 1. тач. 2) и чл. 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015 - у даљем тексту: Закон), Мишљења Управе за јавне набавке ...

Више информација

Јавна набавка ЈН 1.R/2017

 • 25. јул - 2017.год.

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: ЗЈН), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС”, бр. 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке ЈН 1.Р/2017 број 1000 од 19.07.2017. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку ЈН 1.Р/2017 број 1001 од 19.07.2017. године, припремљена је:

Више информација

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - УСЛУГЕ ШТАМПАЊА

 • 28. јун - 2017.год.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - УСЛУГЕ ШТАМПАЊА

Више информација

Oдлукa о додели уговора у поступку јавне набавке услуга штампања ЈН 2.У/17

 • 21. јун - 2017.год.

Oдлукa о додели уговора у поступку јавне набавке услуга штампања ЈН 2.У/17

Више информација

Jавнa набавкa мале вредности – услуге штампања ЈН бр. 2.У/17

 • 05. јун - 2017.год.

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015 у даљем тексту: Закон), чл. 6.

Више информација

Обавештење о закљученом уговору јавне набавке 2.У/17

 • 09.мај - 2017.год.

Обавештење о закљученом уговору јавне набавке 2.У/17

Више информација

Обавештење о закљученом уговору јавне набавке 2.Д/17

 • 09.мај - 2017.год.

Јавна набавка мале вредности добара - електричне енергије. Ознака из општег речника : 09130000, нафта и дестилати

Више информација

Одлуку о додели уговора јавне набавке услуге превоза запослених

 • 20.април - 2017.год.

Одлуку о додели уговора јавне набавке услуге превоза запослених

Више информација

Odluku o dodeli ugovora u postupku javne nabavke male vrednosti dobara- nafte i destilata, JN 2.D/2017

 • 10.април - 2017.год.

Odluku o dodeli ugovora u postupku javne nabavke male vrednosti dobara- nafte i destilata, JN 2.D/2017

Више информација

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - УСЛУГА: ПРЕВОЗ ЗАПОСЛЕНИХ

 • 03.април - 2017.год.

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015 у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке ЈН 1.У/2017, број 488 од 03.04.2017. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку ЈН 1.У/2017, број 489 од 03.04.2017. године, припремљена је: ...

Више информација

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА НАФТА И ДЕСТИЛАТИ

 • 30.март - 2017.год.

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15 у даљем тексту: ЗЈН), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке ЈН 2.Д/2017 број 453 од 27.03.2017. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку ЈН 2.Д/2017, бр. 454 од 27.03.2017. године, припремљена је: ...

Више информација

Јавна набавк мале вредности добара: Опремање туристичког објекта ЈН број 5.Д/2016

 • 08.децембар- 2016.год.

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15 у даљем тексту: ЗЈН), чл. 6. Правилника о обавезним ...

Више информација

Јавна набавк мале вредности добара: Опремање туристичког објекта ЈН број 5.Д/2016

 • 08.децембар- 2016.год.

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15 у даљем тексту: ЗЈН), чл. 6. Правилника о обавезним ...

Више информација

ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНИХ МЕСТА

 • 29.новембар- 2016.год.

ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНИХ МЕСТА

Више информација

Обавештење о закљученом уговору - електронска опрема

 • 29.новембар- 2016.год.

Електронска опрема: интерактивни излог са софтверским решењем и пратећом опремом, ОРН: 48813100 - електронске огласне табле

Више информација

Јавна набавка мале вредности добара: електронска опрема

 • 14.новембар- 2016.год.

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15 у даљем тексту: ЗЈН), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова...

Више информација

Набавка посредовања при закупу медијског простора на претраживачу Гугл и партнерским сајтовима и оглашавању на Фејсбуку

 • 05.август- 2016.год.

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015 - у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима ...

Више информација

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА ИЗ ОБЛАСТИ УМЕТНОСТИ

 • 05.август- 2016.год.

На основу чл. 36. ст. 1. тач. 2) и ст.6. и чл. 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015 - у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним...

Више информација

Јавна набавка електричне енергије ЈН број 1.Д/16

 • 01.август- 2016.год.

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015 - у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним...

Више информација

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ О ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БРОЈ 1.R/2016

 • 15.јул- 2016.год.

Jавна набавка радова - Адаптација и санација балнеолошког купатила у Јошаничкој Бањи. ознака из општег речника набавки 45450000- остали ...

Више информација

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ РАДОВА АДАПТАЦИЈА И САНАЦИЈА БАЛНЕОЛОШКОГ КУПАТИЛА У ЈОШАНИЧКОЈ БАЊИ

 • 28.јун- 2016.год.

Уговор о јавној набавци радова Адаптација и санација балнеолошког купатила у Јошаничкој Бањи, број јавне набавке 1.Р/2016, (понуђена цена: 11.989.203,20 дин. без

Више информација

ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА И ПОЈАШЊЕЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЈН 1.Р/2016

 • 17.јун- 2016.год.

На страни 29/61 предмера радова тачка 4.-санитарни уређаји, у позицији 3. стоји:
"3) етажер полица – ком 0"
У позицији 7. стоји:
"7) набавка и уградња славине са холендером за веш машину – ком"

Више информација

ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА И ПОЈАШЊЕЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈН 1.Р/2016

 • 16.јун- 2016.год.

ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА И ПОЈАШЊЕЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈН 1.Р/2016 АДАПТАЦИЈА И САНАЦИЈА БАЛНЕОЛОШКОГ КУПАТИЛА У ЈОШАНИЧКОЈ БАЊИ

Више информација

ДОПУНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ за јавну набавку – Адаптација и санација балнеолошког купатила у Јошаничкој Бањи

 • 09.јун- 2016.год.

За јавну набавку Адаптација и санација балнеолошког купатила у Јошаничкој Бањи, бр. набавке 1.Р/2016, допуна конкурсне документације врши се на следећи начин:

Више информација

ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ - За давање у закуп земљишта у јавној својини поред градског базена у Рашки

 • 06.мај- 2016.год.

ТСО „Рашка“ из Рашке покреће поступак јавног надметања за давање у закуп земљишта које се налази на кат. парцели бр.202, КО Рашка, за обављање трговинске и угоститељске делатности у периоду од 01.06.2016. године до 01.09.2016. године, и то:

Више информација

Jавна набавка мале вредности - БЕНЗИН

 • 25.април- 2016.год.

Jавна набавка мале вредности - БЕНЗИН

Више информација

Јавна набавка мале вредности услуга штампања

 • 22.април- 2016.год.

Јавна набавка мале вредности услуга штампања

Више информација

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ УСЛУГА ШТАМПАЊА

 • 13.април- 2016.год.

Уговор о јавној набавци услуга штампања за потребе штампања у ТСО „Рашка“ (понуђена цена: 984.950,00 дин. без ПДВ-а) додељује се понуђачу ЗТР „Графит“ из Рашке. Са понуђачем из става 1. ове одлуке закључује се уговор о јавној набавци услуга из става 1. ове одлуке. Ову одлуку објавити на Порталу јавних набавки без одлагања.

Више информација

Обавештење о заклјученом уговору- набавка материјала за текуће поправке и одржавање

 • 12.април- 2016.год.

Уматеријал за текуће поправке и одржавање Шифра из ОРН-а: 44500000-алати,браве,кључеви,шарке,спојни елементи,ланци и опруге 31000000-електичне машине,алати,опрема и потрошни материјал,расвета 44100000-грађевински материјали и припадајући производи 44160000-цевоводи,цевни системи,цеви,омотачи цеви и сродни артикли...

Више информација

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ БЕНЗИНА

 • 07.април- 2016.год.

Уговор о јавној набавци БЕНЗИНА за потребе ТСО „Рашка“ додељује се понуђачу „Нис а.д. Нови Сад“  понуђена цена: партија 1. 597.016,20 динара без ПДВ-а, партија 2 64.455,60 динара без ПДВ-а, а закључује се на период од 12 месеци. Са понуђачем из става 1. ове одлуке закључује се уговор о јавној набавци добара, бензин...

Више информација

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ МАТЕРИЈАЛА ЗА ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ

 • 01.април- 2016.год.

Уговор о јавној набавци добара, материјала за текуће поправке и одржавање за потребе ТСО „Рашка“ у 2016. години, Понуђена цена.. ...

Више информација

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ УСЛУГЕ ПРЕВОЗА

 • 30.март- 2016.год.

Уговор о јавној набавци УСЛУГЕ ПРЕВОЗА за потребе ТСО „Рашка“ додељује се понуђачу „Кавим Рашка“ ад Рашка (понуђена цена 554.297,80 динара без ПДВ-а), а закључује се до краја текуће године. Са понуђачем из става 1. ове одлуке закључује се уговор о јавној набавци услуге превоза. ...

Више информација

ЈАВНА НАБАВКА: УСЛУГЕ ШТАМПАЊА

 • 28.март- 2016.год.

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања ...

Више информација

За јавну набавку мале вредности БЕНЗИНА

 • 28.март- 2016.год.

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012 и 14/2015, у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова...

Више информација

ЈАВНА НАБАВКА: ДОБРА – МАТЕРИЈАЛ ЗА ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ

 • 21.март- 2016.год.

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012,14/2015 и 68/2015 у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености...

Више информација

ЈАВНА НАБАВКА – НАБАВКА УСЛУГЕ ПРЕВОЗА

 • 17.март- 2016.год.

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012,14/2015 и 68/2015 у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл.

Више информација

Закључен уговор набавка услуге надоградње информационог система „интерактивни излог

 • 29.дец- 2015.год.

Закључен уговор набавка услуге надоградње информационог система „интерактивни излог

Више информација

ОГЛАС О ПРОДАЈИ РАСХОДОВАНИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТВА ПУТЕМ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА

 • 21.дец- 2015.год.

ОГЛАС О ПРОДАЈИ РАСХОДОВАНИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТВА ПУТЕМ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА други пут, дана 26.12.2015.године /петак/ у 12 часова у просторијама Туристичко спортске организација „ Рашка“ из Рашке улица Немањина 1/2.

Више информација

Закључен уговор о јавној набаци материјала за текуће поправке и одржавање

 • 17.дец- 2015.год.

Закључен уговор о јавној набаци материјала за текуће поправке и одржавање

Више информација

Одлука о додели уговора о набавци

 • 14.дец- 2015.год.

Одлука о додели уговора о набавци

Више информација

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 • 11.дец- 2015.год.

ОУслуге превоза Шифра из ОРН-а: 60100000 - УСЛУГЕ ДРУМСКОГ ПРЕВОЗА

Више информација

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА ПОВЕЗАНИХ СА ЗАШТИТОМ ИСКЉУЧИВИХ ПРАВА

 • 10.дец- 2015.год.

На основу чл. 36. ст. 1. тач. 2) и чл. 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012,124/2015 и 68/2015,(у даљем тексту: Закон), Мишљења управе за јавне набавке бр 404-02-4174/15 од 04.12.2015. године, чл. 5. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у

Више информација

ЦЕНОВНИК ЗА ЗИМУ 2015 - 2016

 • 10.дец- 2015.год.

ЦЕНОВНИК ЗА ЗИМУ 2015 - 2016

Више информација

ОГЛАС О ПРОДАЈИ РАСХОДОВАНИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТВА ПУТЕМ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА

 • 10.дец- 2015.год.

Основно средство се продаје у виђеном стању без права на накнадну рекламацију. Разгледање основног средства мође се обавити сваког радног дана код Виле „Рашка“ на Копаонику..

Више информација

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ материјал за текуће поправке и одржавање

 • 09.дец- 2015.год.

ТСО „Рашка“ је одлуком бр. 2189 од 26.11.2015. године покренула поступак јавне набавке мале вредности добара – МАТЕРИЈАЛ ЗА ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ, која је предвиђена планом набавки за 2015. годину, а чија је укупна процењена вредност 849.999,00 динара без ПДВ-а, и то...

Више информација

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ УСЛУГЕ ПРЕВОЗА

 • 04.дец- 2015.год.

Одлуком број 2120 од 23.11.2015. год. покренут је поступак јавне набавке мале вредности услуге превоза за потребе ТСО „Рашка“. Комисија за јавне набавке ТСО „Рашка“ је на адресе 3 добављача („Кавим Рашка“ад.Рашка, „АУТР Роомс“,Аутопревозничка радња „Живковић Владан“ ), упутила позиве за достављање понуда са конкурсном документацијом и исте објавила на Порталу јавних набавки и својој интернет страници.

Више информација

ЈАВНА НАБАВКА: ДОБРА – МАТЕРИЈАЛ ЗА ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ

 • 26.нов- 2015.год.

Јавна набавка мале вредности - материјал за текуће поправке и одржавање. Ознаке из речника набавки:
ПАРТИЈА 1. - 44500000 - Алати, браве, кључеви, шарке, спојни елементи, ланци и опруге,
ПАРТИЈА 2. - 31000000 - Електричне машине, алати, опрема и потрошни материјал; расвета,
ПАРТИЈА 3. - 44100000 - Грађевински материјали и припадајући производи,
ПАРТИЈА 4. - 44160000 - Цевоводи, цевни системи, цеви, омотачи цеви и сродни артикли

Више информација

Позив за подношење понуда за јавну набавку мале вредности услуге превоза

 • 23.нов- 2015.год.

рајњи рок за подношење понуда: Крајњи рок за подношење понуда је 01.12.2015. године до 11:00 часова. Место, време и начин отварања понуда...

Више информација

О БЛИЖЕМ УРЕЂИВАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

 • 08.окт- 2015.год.

Овим правилником ближе се уређује процедура планирања набавки, спровођење поступака јавних набавки и извршење уговора унутар Туристичко-спортске организације „Рашка“...

Више информација

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 • 31.авг- 2015.год.

Јавна набавка услуга повезаних са заштитом искључивих права- набавка услуга израде софтверских компоненти и апликација за приказ промотивних и маркетиншких садржаја у оквиру информационог система "интерактивни излог". Ознака из општег речника : 72260000 - услуге повезане са софтвером...

Више информација

Јавна набавка услуга у области културе- концерт музичке групе "Van Gogh"

 • 20.авг- 2015.год.

Јавна набавка услуга у области културе- концерт музичке групе "Van Gogh". Ознака из општег речника : 92312120 - услуге музичких група...

Више информација

Јавна набавка добара - електричне енергије

 • 17.авг- 2015.год.

Јавна набавка добара - електричне енергије. Ознака из општег речника : 09310000 - електрична енергија...

Више информација

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА О НАБАВЦИ УСЛУГА ПОВЕЗАНИХ СА ЗАШТИТОМ ИСКЉУЧИВИХ ПРАВА

 • 13.авг- 2015.год.

Одлуком број 1018 од 07.08.2015. год., а на основу достављеног Мишљења УЈН бр. 404-02-2872/15 од 07.08.2015. године, покренут је поступак набавке услуга израде софтверских компоненти и апликација за приказ промотивних и маркетиншких садржаја у оквиру информационог система „интерактивни излог“...

Више информација

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА ПОВЕЗАНИХ СА ЗАШТИТОМ ИСКЉУЧИВИХ ПРАВА<

 • 07.авг- 2015.год.

На основу чл. 36. ст. 1. тач. 2) и чл. 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012,(у даљем тексту: Закон), Мишљења управе за јавне набавке бр 404-02-2872/15 од 07.08.2015. године, чл. 5. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки...

Више информација

НАБАВКА УСЛУГА МУЗИЧКИХ ГРУПА - КОНЦЕРТ МУЗИЧКЕ ГРУПЕ „VAN GOGH“ У ОКВИРУ МАНИФЕСТАЦИЈЕ „РАШКЕ ДУХОВНЕ СВЕЧАНОСТИ“

 • 03.авг- 2015.год.

Предметна јавна набавка се спроводи у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке...

Више информација

Набавка бензина за потребе ТСО "Рашка" 09132100, безоловни бензин

 • 30.јун- 2015.год.

Набавка бензина за потребе ТСО "Рашка" 09132100, безоловни бензин

Више информација

Јавна набавка електричне енергије

 • 20.јун- 2015.год.

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, у даљем тексту: Закон), члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013, бр.104/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 750 од 17.06.2015. године, и Решења о образовању Комисије за јавну набавку електричне енергије, број 751 од 17.06.2015. године...

Више информација

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 • 08.јун- 2015.год.

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке, За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке: Критеријум за

Више информација

Д О П У Н У К О Н К У Р С Н Е Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј Е за јавну набавку мале вредности БЕНЗИНА, бр. набавке 1.1.3/2015

 • 29.мај- 2015.год.

За јавну набавку мале вредности добара - БЕНЗИНА, бр. 1.1.3/2015. допуна конкурсне документације у оквиру поглавља VII „Модел уговора“ врши се на следећи начин:

Више информација

ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА ШТАМПАЊА ПРОПАГАНДНОГ МАТЕРИЈАЛА

 • 25.мај- 2015.год.

У складу са чл. 78. Закона о јавним набавкама, организација надлежна за регистрацију привредних субјеката води јавни регистар понуђача – предузетника и правних лица који испуњавају обавезне услове из члана 75. ст.1. тач. 1) до 4) Закона о јавним набавкама, који је доступан на интернет страници, те да свако лице регистровано код поменуте организације може поднети захтев за упис у регистар понуђача.

Више информација

ЈАВНА НАБАВКА: УСЛУГЕ ШТАМПАЊА ПРОПАГАНДНОГ МАТЕРИЈАЛА

 • 19.мај- 2015.год.

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне ...

Више информација

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА БЕНЗИН

 • 19.мај- 2015.год.

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

Више информација

ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ ЗА ЗЕМЉИШТЕ ОКО БАЗЕНА

 • 02.мај- 2015.год.

За давање у закуп земљишта поред градског базена у Рашки

ТСО „Рашка“ из Рашке покреће поступак јавног надметања за давање у закуп земљишта које се налази на кат. парцели бр.202, КО Рашка, за обављање трговинске и угоститељске делатности у периоду од 01.06.2015. године до 01.09.2015. године, и то:

Више информација

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

 • 15.април- 2015.год.

Поступак је обустављен јер једина примљена понуда није била поднета у складу са захтевима конкурсне документације. Наиме, Понуђач је у допису који је доставио уз понуду обавестио наручиоца да одбија...

Више информација

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА БЕНЗИН

 • 16.март- 2015.год.

Рашка, март 2015. године На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012 и 14/2015, у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова...

Више информација

Обавештење о издавању простора за истицање рекламних банера на Градском базену

 • 29.мај- 2014.год.

Туристичко спортска организација Рашка, у оквиру свог пословања, донела је одлуку о издавању простора за истицање реклама на Градском базену у периоду од 10. јуна до 31. августа текуће године.

Више информација

Обавештење о слободним терминима у Спортској хали

 • 29.мај- 2014.год.

Туристичко спортска организација Рашка обавештава све кориснике услуга Спортске хале у Рашки о слободним терминимa који ће важити до 20.06.2014.

Више информација

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ИЗГРАДНЈА ГАРАЖЕ

 • 21.мај- 2014.год.

Врста наручиоца: Установа Врста предмета: радови Опис предмета набавке: изградња гараже са помоћном просторијом на Градском базену у Рашки Назив и ознака из општег речника: 45262800 – радови на доградњи зграда Уговорена вредност: 578.450,00 динара без ПДВ-а.

Више информација

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 • 16.мај- 2014.год.

Врста наручиоца: Установа Врста предмета: добра Опис предмета набавке: гориво Партија 1: безоловни бензин БМБ 95 Партија 2: безоловни бензин БМБ 98 Назив и ознака из општег речника: Партија 1 и партија 2: 09132100 – безоловни бензин Уговорена вредност:

Више информација

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 • 16.мај- 2014.год.

Врста наручиоца: Установа Врста предмета: радови Опис предмета набавке: уређење (санација и адаптација) сутерена у спортској хали Назив и ознака из општег речника: 45453000 – ремонтни и санациони радови Уговорена вредност: 880.856,00 динара без ПДВ-а. Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена

Више информација

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 • 06.мај- 2014.год.

Врста наручиоца: Установа Врста предмета: услуге Опис предмета набавке: услуге штампања. Назив и ознака из општег речника:

Више информација

Јавна Набавка: Радови – Изградња Гараже Са Помоћном Просторијом)

 • 26.апр- 2014.год.

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне

Више информација

ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТ А Ц ИЈЕ за јавну набавку мале вредности РАДОВА НА УРЕЂЕЊУ СУТЕРЕНА У СПОРТСКОЈ ХАЛИ

 • 17.апр- 2014.год.

Иако је скијашка сезона званично завршена, због великог интересовања и жеље за скијањем, ски центар Копаоник биће отворен за све љубитеље зимских спортова током празника.

Више информација

Јавна Набавка: Радови – Уређење Сутерена У Спортској Хали

 • 16.апр- 2014.год.

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних

Више информација

ЈАВНА НАБАВКА: УСЛУГЕ ШТАМПАЊА

 • 27.март- 2014.год.

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке 1.2.1./2014,...

Више информација

Измену конкурсне документације за Јавну Набавку Мале Вредности

 • 26.март- 2014.год.

Врши се измена конкурсне документације за јавну набавку мале вредности горива, бр. 2/2014 брисањем речи: „1. Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде Сваки понуђач је дужан да уз понуду достави бланко сопствену меницу за озбиљност понуде , која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије

Више информација

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

 • 18.март- 2014.год.

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр.

Више информација

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е О Закљученом Уговору

 • 15.нове- 2013.год.

Врста наручиоца: Установа Врста предмета: Добра Опис предмета набавке: опрема за саобраћај-нов путнички аутомобил. Назив и ознака из општег речника: 34115200 Уговорена вредност: 1.421.000,00 динара без ПДВ-а. Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена. Број примљених понуда: 1(једна) „Интерауто“ д.o.o. Чачак Понуђена цена: највиша 1.421.000,00, а 1.421.000,00 најнижа, без ПДВ-а. Понуђена цена код прихватљивих понуда: највиша 1.421.000,00 најнижа 1.421.000,00 динара, без ПДВ-а.

Више информација

ЈАВНА НАБАВКА: Oпрема за саобраћај – нов путнички аутомобил

 • 10.окт- 2013.год.

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне .

Више информација

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 • 06.сеп- 2013.год.

Врста наручиоца: Установа Врста предмета: Добра Опис предмета набавке: електронска опрема/испорука и уградња опреме и израда и инсталација софтверског решења за приказ и контролу садржаја на информативном систему интерактивни излог.

Више информација

ЈАВНА НАБАВКА: Електронска опрема

 • 02.avg- 2013.год.

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима...

Више информација

Јавна набавка мале вредности у редовном поступку(добра)

 • 10. Април 2013

У прилогу акта достављамо конкурсну документацију у поступку јавне набавке мале вредности материјала за текуће поправке

Више информација

Јавна набавка мале вредности у редовном поступку(добра)

 • 01.04.2012

На основу Закона о јавним набакама ("Службени гласник РС ", број 124/2012) наручилац позива понуђаче да поднесу писану понуду у складу са конкурсном документацијом, а на основу позива за подношење понуда за извођење радова у поступку јавне набавке мале вредности број ...

Више информација